ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549

Quick Search
Glutathione S-Transferase Z1 Gene Polymorphism in Turkish Population [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2012; 34(4): 160-164 | DOI: 10.5152/etd.2012.44

Glutathione S-Transferase Z1 Gene Polymorphism in Turkish Population

Sevim Karakaş Çelik1, Nurcan Aras Ateş1, Lülüfer Tamer-gümüş2
1Department of Medical Biology and Genetics, Faculty of Medicine, Mersin University, Mersin, Turkey
2Department of Biochemstry, Faculty of Medicine, Mersin University, Mersin, Turkey

Objective: Glutathione S-Transferase zeta (GSTZ1) is a new member of glutathione S-transferase isoenzymes. There are several polymorphic regions in the GSTZ1 gene. The result of two base changes at nucleotide positions 94 and 124, GSTZ1 gene has four alleles, GSTZ1*A (A94A124), GSTZ1*B (A94G124), GSTZ1*C (G94G124) and GSTZ1*D (G94A124). The aim of the present study was to investigate the distribution
of GSTZ1 gene polymorphism in the Turkish population.
Material and Methods: Eighty unrelated healthy subjects who were admitted to the hospital from the Mersin region were included in the study and DNA samples were extracted from the lymphocytes by using High Pure Template Preparation Kit. The polymorphism of GSTZ1 was performed by PCR-RFLP in Turkish population.
Results: The distributions of GSTZ1*A, GSTZ1*B, GSTZ1*C and GSTZ1*D allele frequencies are 1.2%, 20%, 76.9% and 1.9%, respectively.
Conclusion: This study presents the first results of GSTZ1 allele distributions in the Turkish population. In the present study the frequency of GSTZ1*A allele was lower than in the other populations.

Keywords: Genetic polymorphism, metabolic detoxication, phase II, population

Türk Populasyonunda Glutatyon S-Transferaz Z1 Gen Polimorfizmi

Sevim Karakaş Çelik1, Nurcan Aras Ateş1, Lülüfer Tamer-gümüş2
1Department of Medical Biology and Genetics, Faculty of Medicine, Mersin University, Mersin, Turkey
2Department of Biochemstry, Faculty of Medicine, Mersin University, Mersin, Turkey

Amaç: Glutatyon S-Transferaz zeta (GSTZ1), GST izoenzimlerinin yeni bir üyesidir. GSTZ1 geninde bir çok polimorfik bölge vardır. 94 ve 124. pozisyonlardaki nükleotid değişimleri sonucu GSTZ1’in 4 alleli bulunmaktadır: GSTZ1*A (A94A124), GSTZ1*B (A94G124), GSTZ1*C (G94G124) ve GSTZ1*D (G94A124). Bu çalışmanın amacı Türk Populasyonundaki GSTZ1 gen polimorfizminin dağlımını belirlemektir.
Gereç ve Yöntemler: Mersin bölgesinden akraba olmayan 80 sağlıklı bireyin DNA’sı High Pure Template Preparation Kiti kullanılarak lenfositlerden izole edilmiştir. Türk Populasyonundaki GSTZ1 polimorfizmi PCR-RFLP yöntemi ile belirlenmiştir.
Bulgular: GSTZ1*A, GSTZ1*B, GSTZ1*C ve GSTZ1*D allel frekansları sırasasıyla %1,2; %20; %76,9 ve %1,9’dur.
Sonuç: Bu çalışmada Türk populasyonunda GSTZ1 allel dağılımını gösteren ilk sonuçlar verilmiştir. GSTZ1*A allel frekansının bu çalışmada diğer populasyonlara oranla daha düşük olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Genetik polimorfizm, metabolik detoksifikasyon, evre II, populasyon

Sevim Karakaş Çelik, Nurcan Aras Ateş, Lülüfer Tamer-gümüş. Glutathione S-Transferase Z1 Gene Polymorphism in Turkish Population. Erciyes Med J. 2012; 34(4): 160-164

Corresponding Author: Sevim Karakaş Çelik, Türkiye
LookUs & Online Makale