ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549

Quick Search
Comparison of Effect of Intraarticularly Delivered Levobupivacaine Morphine and Tramadol Combinations on Postoperative Analgesia Following Arthroscopic Knee Surgery [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2012; 34(4): 165-169 | DOI: 10.5152/etd.2012.45

Comparison of Effect of Intraarticularly Delivered Levobupivacaine Morphine and Tramadol Combinations on Postoperative Analgesia Following Arthroscopic Knee Surgery

Sancar Serbest1, Mustafa Tarık Oğuz2, Hacı Bayram Tosun3, Halil Gökçe1, Geylan Işık4
1Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Van, Türkiye
2Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Van, Türkiye
3Çankırı Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Çankırı, Türkiye
4Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Adana, Türkiye

Objective: We compared the effects of intraarticularly administered levobupivacaine, morphine and tramadol combinations used for postoperative analgesia after arthroscopic knee surgery.
Material and Methods: Sixty six patients who underwent arthroscopic knee surgery were divided randomly into three groups as follows. Patients in group L received 100 mg levobupivacaine, group LM received 100 mg levobupivacaine+10 mg morphine, and group LT received 100 mg levobupivacaine + tramadol via intraarticular route 10 minutes before tourniquet deflation. Visual analog scores were recorded at 5th, 10th, 30th,
and 60th minutes, 2nd, 6th, 12th, and 24th hours, and on 3rd and 7th postoperative days. Additional analgesic was administered to patients whom VAS was ≥5.
Results: No difference was found regarding demographic and hemodynamic data. Postoperative analgesia was found to be effective in all of the groups. There was no difference when comparing postoperative hemodynamic parameters and sedation levels between the groups. The groups were also statistically similar regarding additional analgesia requirements.
Conclusion: We concluded that administration of levobupivacaine alone, levobupivacaine plus morphine, and levobupivacaine plus tramadol intraarticularly during arthroscopic knee surgery provided effective postoperative analgesia.

Keywords: Intraarticular injections, levobupivacaine, morphine, tramadol, pain, postoperative

Artroskopik Diz Cerrahisinde İntraartiküler Uygulanan Levobupivakain, Morfin ve Tramadol Kombinasyonlarının Postoperatif Analjezik Etkinliklerinin Karşılaştırılması

Sancar Serbest1, Mustafa Tarık Oğuz2, Hacı Bayram Tosun3, Halil Gökçe1, Geylan Işık4
1Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Van, Türkiye
2Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Van, Türkiye
3Çankırı Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Çankırı, Türkiye
4Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Adana, Türkiye

Amaç: Artroskopik diz cerrahisi sonrası intraartiküler uygulanan levobupivakain, morfin ve tramadol kombinasyonlarının postoperatif analjezik etkinlikleri karşılaştırıldı.
Gereç ve Yöntemler: Artroskopik cerrahi planlanan 66 olgu rastgele 3 gruba ayrıldı. Grup L’de 100 mg levobupivakain, grup LM’de 100 mg levobupivakain+10 mg morfin ve Grup LT’deki hastalara ise 100 mg levobupivakain+100 mg tramadol turnike açılmadan 10 dakika önce intraartiküler yolla uygulandı. Postoperatif 5, 10, 30 ve 60. dakikalarda, 2, 6, 12 ve 24. saatlerde ve 3. ile 7. günlerde Visüel Analog Skala ile değerlendirildi. Visüel analog skala 5 ve üzerindeki değerlerde ek analjezik uygulandı.
Bulgular: Gruplarda postoperatif analjezi değerlendirildiğinde; 3 grupta da etkin postoperatif analjezi kalitesi sağlandığı saptandı. Hemodinami ve sedasyon düzeyleri yönünden her üç grupta da farklılık bulunmadı. Ek analjezik gereksinimi erken postoperatif dönemde (ilk 30 dakika) Grup L’de 7, Grup LM’de 2 ve Grup LT’de 5 hastada gözlemlendi ancak gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı derecede bir fark saptanmadı.
Sonuç: Artroskopik diz cerrahisinde intraartiküler levobupivakain, levobupivakain-morfin ve levobupivakain-tramadol uygulamalarının etkin bir postoperatif analjezi sağladığı düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: İntraartiküler enjeksiyonlar, levobupivakain, morfin, tramadol, ağrı, postoperatif

Sancar Serbest, Mustafa Tarık Oğuz, Hacı Bayram Tosun, Halil Gökçe, Geylan Işık. Comparison of Effect of Intraarticularly Delivered Levobupivacaine Morphine and Tramadol Combinations on Postoperative Analgesia Following Arthroscopic Knee Surgery. Erciyes Med J. 2012; 34(4): 165-169

Corresponding Author: Sancar Serbest, Türkiye
LookUs & Online Makale