ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549

Quick Search
Development of Necrotizing Fasciitis Following Varicella In Two Sisters [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2004; 26(1): 39-43

Development of Necrotizing Fasciitis Following Varicella In Two Sisters

İrfan Özyazgan, Fatih Dağdelen, Halit Baykan
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kayseri Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Kayseri

Secondary bacterial infections are the most frequent complications of varicella; neutropenia, which can be encountered in varicella, predisposes patients to such infections. Recently, an increasing number of reports of primary varicella complicated by invasive streptococcal infection, including necrotizing fasciitis, have been cited in literature. This report presents a unique case in the literature in which two sisters simultaneously developed necrotizing fasciitis at the same localization secondary to a varicella infection. The cases were salvaged via prompt surgical intervention and medical therapy, and acceptable aesthetic results were obtained.

Keywords: Varicella, Complications, Necrotizing fasciitis

İki Kardeşte Su Çiçeğinden Sonra Görülen Nekrotizan Fassiitis Olgusu

İrfan Özyazgan, Fatih Dağdelen, Halit Baykan
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kayseri Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Kayseri

Sekonder bakteriyel enfeksiyonlar su çiçeğinin en sık görülen komplikasyonlarıdır ve su çiçeğinde görülebilen nötropeni, bu olaya yatkınlık sağlar. Son zamanlarda, nekrotizan fassiitisi de içeren, invaziv streptokok enfeksiyonları ile komplike olmuş primer su çiçeği olguları artmaktadır. Bu yazıda, iki kız kardeşte es zamanlı ve benzer lokalizasyonlu olması nedeni ile literatürde yegane olan, su çiçeğine sekonder gelişmiş nekrotizan fassiitis olguları sunulmaktadır. Olgular hızlı cerrahi girişim ve medikal tedavi ile düzelmişler ve estetik olarak kabul edilebilir sonuçlar elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Suçiçeği, komplikasyon, nekrotizan, fassiitis

İrfan Özyazgan, Fatih Dağdelen, Halit Baykan. Development of Necrotizing Fasciitis Following Varicella In Two Sisters. Erciyes Med J. 2004; 26(1): 39-43

Corresponding Author: İrfan Özyazgan
LookUs & Online Makale