ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549

Quick Search
A Prospective Survey of Accidental Catheter and Tube Removal in a Surgical Intensive Care Unit [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2012; 34(4): 170-173 | DOI: 10.5152/etd.2012.46

A Prospective Survey of Accidental Catheter and Tube Removal in a Surgical Intensive Care Unit

Mehmet Fatih Canpolat, Murat Urkan, Gökhan Yağcı, Ismail Hakkı Özerhan, Ali Harlak, Çağlayan Ateş, Abdurrahman Şimşek, Turgut Tufan
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Objective: Unplanned catheter removal (UCR) in the surgical intensive care unit (sICU) can result in insufficient treatment or monitoring of patients. Our aim was to evaluate the frequency and clinical features of UCRs in sICU patients.
Material and Methods: This prospective observational study was run in a 16-bed sICU from 19/09/2009 through 02/03/2010. Four researchers observed the study. The staff in sICU was unaware of observation. Every UCR were classified as either a patient-related incident or health care staff-related incident. Both vascular and non-vascular UPRs were included. A comparison was made between conditions with (pts: ≥8) and
without (pts: ≤7) heavy workload in sICU.
Results: Six hundred and eight patients were observed in 1291 patient days. Overall, 92 (6.2%) incidents were recorded. Of these, 72 (4.8%) were patient-related and 20 (1.3%) health care staff-related catheter and tube removals. UCRs occurred more frequently on days with heavy workload compared to other days (9.6% v.s. 3.1%; p<0.001). Subgroup analysis revealed that peripheral vein catheters (p=0.008) and non-vascular
tubes (p <0.001) were more likely to be accidentally removed on days with heavy workload compared to other days.
Conclusion: Unplanned catheter removal in sICU is prevalent to the extent that it requires close monitoring. Our results suggest that the likelihood of accidental removal increases on days when a high number of patients are admitted.

Keywords: Catheter, device removal, intensive care units, patient care

Bir Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Plansız Kateter ve Tüp Çıkmalarının Prospektif İzlem ve Analiz Sonuçları

Mehmet Fatih Canpolat, Murat Urkan, Gökhan Yağcı, Ismail Hakkı Özerhan, Ali Harlak, Çağlayan Ateş, Abdurrahman Şimşek, Turgut Tufan
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Cerrahi yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) plansız kateter çıkmaları hastaların yetersiz monitörizastonu ve/veya tedavisine neden olabilir. Biz, YBܒde takip ve tedavi edilen hastalarda plansız kateter ve tüp çıkmalarının sıklık ve özelliklerini incelemeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntemler: Bu prospektif gözlemsel çalışma 16 yataklı YBܒde 19 Eylül 2009-02 Mart 2010 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Dört araştırmacı, YBܒde verileri kaydetti. Kateter/ tüp çıkmaları hasta ilişkili olanlar ve sağlık personeli ilişkili olanlar olarak sınıflandırıldı. Kazara gerçekleşen vasküler kateter ve non vasküler kateter/tüp çıkmaları incelmeye dahil edildi. YBܒde iş yoğunluğunun fazla olduğu (≥8) ve az olduğu
(≤7) dönemler olarak karşılaştırıldı.
Bulgular: Bin iki yüz doksan bir hasta gününde toplam 608 hasta gözlemlendi. Toplam 92 (%6,2) plansız çıkma olayı kaydedildi. Bunlardan 72’i (%4,8) hasta ilişkili ve 20’sı (%1,3) sağlık çalışanı ilişkili plansiz kateter/tüp çıkmaları idi. İş yoğunluğunun fazla olduğu dönemlerde (%9,6), az olduğu dönemlere göre (%3,1) anlamlı olarak daha çok olay meydana geldi (p<0,001). Kateter/tüp çeşidine göre alt grupların analizi, periferik venöz kanüller ve genel alt grup olarak non-vasküler tüplerin, yoğunluğun fazla olduğu günlerde az olduğu günlere göre daha sık çıktığını gösterdi (Sırasıyla p=0,008 ve p<0,001).
Sonuç: Cerrahi YBܒnde plansız kateter/tüp çıkmaları monitorizasyon gerektirecek kadar sık meydana gelmektedir. Bu çalışma, yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen hasta sayısının personel sayısına göre fazla olması durumunda plansız çıkan kateter sayısının daha da artacağını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kateter, cihaz sökülmesi, yoğun bakım üniteleri, hasta bakımı

Mehmet Fatih Canpolat, Murat Urkan, Gökhan Yağcı, Ismail Hakkı Özerhan, Ali Harlak, Çağlayan Ateş, Abdurrahman Şimşek, Turgut Tufan. A Prospective Survey of Accidental Catheter and Tube Removal in a Surgical Intensive Care Unit. Erciyes Med J. 2012; 34(4): 170-173

Corresponding Author: Murat Urkan, Türkiye
LookUs & Online Makale