ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549

Quick Search
Erciyes Med J: 26 (1)

Volume: 26  Issue: 1 - 2004

ORIGINAL ARTICLE
1.Acepromazine-Propofol Anesthesia In Rabbits
Nusret Apaydın, Ümit Kaya, Bahattin Koç, Akife Kaya
Pages 1 - 6
Amaç: Bu çalışmada tavşanlarda acepromazine (Vetranquil)-propofol (Diprivan) anestezisinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Materyal ve Metod: Ağırlıkları 1400-2000 gr arasında değişen, 3 aylık, 5 Yeni Zelanda tavsanı kullanıldı. Hayvanlarda, acepromazine (10mg/kg,im) 15 dakika sonra da propofol (10mg/kg,iv) vena auricularis lateralis'ten uygulandı. Anestezi öncesi ve anestezi sonrasında (0,20,30,40 dakikalarda) sol a. femoralis'ten kan alınarak pH,pCO2,pO2,O2 saturasyonu, ayrıca bu periyotlarda kalp atım sayısı, solunum sayısı, vücut ısısı, ağrı bulguları, refleksler ve anestezi, göğüs üzerine yatabilme ve tamamen ayakta durabilme süreleri yönünden değerlendirildi.

Bulgular: Ortalama anestezi süresi 14.40 dk ± 1.12 dk; göğüs üzerine yatabilme süresi 33.20 dk ± 2.47 dk ve ayakta durabilme süresi 47.00 dk ± 5.15 dk olarak belirlendi. Belirtilen periyodlarda alınan arteriyel kan örneklerinde pCO2 ve pO2 değerlerinde farklılık (p>0.05) önemsiz olarak gözlenmiştir. Solunum oranındaki düşüş (p<0.05) ile kalp atım sayısı (p<0.01) ve O2 saturasyonundaki (p<0.05) artıs ise önemli bulunmuştur.

Sonuç: Tavşanlarda acepromazine-propofol anestezisinin oldukça kısa süreli ve yüzeysel anestezi sağladığı gözlenmiş, basit cerrahi girişimler sırasında uygulanabilecek ya da indüksiyon anestezisine olanak sağlayabilecek bir anestezi uygulaması olarak değerlendirilmiştir.
Aim: In this study, we aimed to evaluate the acepromazine-propofol anesthesia in rabbits.

Material and Methods: Five New Zealand white rabbits, 3 months of age and 1.400-2.000 g in weight are included in the study. Acepromazine (10 mg/kg, im) was administered for premedication anesthesia and propofol (10 mg/kg, iv) was maintained fifteen minutes following administration via v. auricularis lateralis. Intermittent arterial blood samples were taken from left femoral arteria at predetermined intervals (0,20,30,40 minutes) before and after anesthesia, and the pH, pCO2, pO2 and O2 saturations levels measured. Data concerning reflexes, pain and physiological parameters (heart rate, respiration rate, body temperature) were recorded at the pre-determined intervals. The duration of anesthesia, maintaining sternal recumbency and standing position were also recorded.

Results: Mean anesthesia time, sternal recumbency time and standing time were recorded as 14.40 min±1.12 min, 33.20 min±2.47 minand 47.00 min±5.15 min, respectively. No statistically significant differences were determined for pCO2 and pO2 (p>0.05). However, a decrease in respiration rate (p<0.05), and an increase in heart rate (p<0.01) and O2 saturation (p<0.05) were considered to be statistically significant.

Conclusion: Acepromazine and propofol anesthesia maintained superficial and short term anesthesia in rabbits and were evaluated as a suitable procedure for anesthesia induction or as appropriate during simple surgical techniques.

2.Serum Mda and Aopp Levels In Age Related Macular Degeneration
Gülden Başkol, Sarper Karaküçük, Ayşe Öner, G. Ertuğrul Mirza, Derya Koçer
Pages 7 - 11
Amaç: Bu çalışmada yaşa bağlı makula dejenerasyonu (AMD) hastalarında protein oksidasyonunun yeni bir belirleyicisi olan ileri okside protein ürünleri (AOPP) düzeyi ile lipid peroksidasyon göstergesi olan malondialdehit (MDA) düzeylerinin ölçülmesi amaçlandı.

Materyal metod: Serum MDA ve AOPP düzeyleri 27 AMD'li hasta ve 10 sağlıklı bireyde ölçüldü. Serum MDA ve AOPP düzeylerinin ölçümünde spektrofotometrik yöntem kullanıldı.

Bulgular: MDA düzeyleri, hasta grubunda anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.001); AOPP düzeyleri açısından hasta ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p >0.05).

Sonuç: AMD hastalarında tespit edilen yüksek MDA düzeyleri, bu hastalığın patogenezinde lipid peroksidasyonunun rol oynayabileceğini göstermektedir.
Purpose: Our aim was to reveal advanced oxidation protein products (AOPP), novel marker of oxidative stress as markers of protein oxidation, as well as malondialdehyde (MDA) levels as a marker of lipid peroxidation in age-related macular degeneration (AMD).

Material and Methods: Serum MDA and AOPP levels were measured in 27 patients with AMD and 10 healthy subjects. Serum MDA levels and oxidative stress biomarker, AOPP levels, were measured spectrophotometrically.

Results: When compared with healthy controls, MDA levels were found to be significantly higher in AMD patients (p<0.001); serum AOPP levels of patients with AMD did not show a statistically significant difference (p >0.05).

Conclusion: Increased MDA levels could indicate that lipid peroxidation might be implicated in the pathophysiology of AMD.

3.Clinical and Elctrophysiological Findings In The Evaluation of Ulnar Neuropa Thies At The Elbow
Alev Leventoğlu, Ali İhsan Baysal
Pages 12 - 18
Amaç: Bu çalışma dirsek düzeyi ulnar nöropatisi olan hastaların klinik ve elektrodiagnostik bulgularının değerlendirilmesi amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma Gazi Üniversitesi Nöroloji Kliniğinde değerlendirilerek dirsek düzeyi ulnar nöropatisi tesbit edilmiş olan hastalarda retrospektif olarak hazırlandı. EMG laboratuarında son on yılda dirsek düzeyi ulnar nöropati saptanan 30 hasta çalışmaya alındı.

Bulgular: Santimleme yöntemiyle değerlendirilen dirsek düzeyi ulnar nöropatili hastaların 13'ünde kubital tünel, 17'sinde tardi ulnar paralizi tesbit edildi.

Sonuç: Bu çalışma dirsek düzeyi ulnar nöropatilerde tardi ulnar paralizinin kubital tünel sendromundan daha sık olduğunu göstermektedir.
Purpose: The current study was performed to evaluate clinical and electrodiagnostic findings in patients with ulnar nerve entrapment at the elbow.

Materials and Methods: A retrospective study was performed on patients who were evaluated at the University of Gazi, Department of Neurology, Ankara, for ulnar nerve entrapment neuropathy at the elbow. Thirty patients who were referred to our EMG laboratory over the past ten years for evaluation of possible ulnar neuropathy at the elbow were investigated.

Results: The results of the inching study: localization of compressive ulnar neuropathy at the cubital tunnel was documented by the inching method in 13 elbows and tardy ulnar palsy was documented in 17 elbows.

Conclusion: Our study showed that tardy ulnar palsy at the elbow (sulcal compression syndrome) was more common than the cubital tunnel syndrome.

4.Ischemic Stroke: Impairment And Disability
Ferhan Soyuer, Melek Özarslan, Ali Soyuer
Pages 19 - 24
Amaç: İskemik inmeli olgularda nörolojik kayıp ve özürlülük arasındaki ilişkiyi açıklamak

Metod: Erciyes Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı'nda yatmakta olan toplam 100 akut iskemik inmeli olgu değerlendirmeye alınmıştır. Nörolojik motor kaybı degerlendirmek için Rivermead motor değerlendirmesi (RMA), özürlülüğü degerlendirmek içinde Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği (FIM) kullanılmıştır. Değerlendirmeler stroke sonrası 7-10 günlerde ve 3.ayda yapılmıştır.

Bulgular: RMA, FIM ile hem ilk hemde 3.aydaki değerlendirmelerde anlamlı bir ilişki çıkmıştır.

Sonuç: İnme ile ilişkili nörolojik kayıp ve özürlülük önemli oranda birbiri ile ilişkilidir.
Objective: To describe the association between impairment and disability in patients with acute ischemic stroke.

Method: Totaly 100 patients with ischemic stroke were assessed at Erciyes University Hospital Department of Neurology. The Rivermead Motor Assessment (RMA) was used to measure impairment and the Functional Independence Measure (FIM) was used to measure disability. The assessments were made at 7-10 days and 3 months during poststroke period.

Results: RMA correlated significantly with FIM at 7-10 days and 3 months.

Conclusion: Stroke-related impairment and disability are significantly correlated with each other.

REVIEW
5.Intravenous Catheter Infections In Patient With Hematological Malignancy
Fevziye Altuntaş, Orhan Yıldız, Ali Ünal
Pages 25 - 32
Son yıllarda, hematoloji-onkoloji ünitelerinde santral venöz kateterler daha sık kullanılmaktadır. Kateter ile ilişkili komplikasyonlar ve özellikle kateter infeksiyonu görülme sıklığı da artmaktadır. Bu derlemede kateter infeksiyonu tanımları, epidemiyolojisi, patogenez, mikrobiyolojik özellikler, tedavi ve proflaktik önlemler son literatür ışığında gözden geçirilmiştir.
Central venous catheters are being used more often in hematology-oncology departments recently. Catheter related complications, especially catheter infections are also increasing. In this review, description as well as epidemiology, pathogenesis, microbiological features, therapy and proflactic measurement of catheter related infections are revised under the light of the literature.

6.Ocular Clinical Electrophysiology
Ayşe Öztürk Öner
Pages 33 - 38
Oftalmolojide kullanılan elektrofizyolojik yöntemler retina pigment epitelinden oksipital kortekse kadar tüm görme yollarındaki fonksiyon bozukluklarını ortaya çıkaran objektif tanı yöntemleridir. Elektrofizyolojik muayene tekniklerinin oftalmolojideki yeri giderek önem kazanmakta ve bu konulardaki araştırmalar da bütün dünyada artmaktadır. Bu yazıda elektofizyolojik testler ve kullanım alanları değerlendirilmiştir.
Electrophysiologic tests in ophthalmology are objective diagnostic methods that are used to demonstrate the functional disturbances of visual pathways beginning from retinal pigment epithelium up to the occipital cortex. Investigations about electrophysiology are increasing all over the world and the importance of these tests in ophthalmology is getting greater. In this paper electrophysiological tests and their indications are evaluated.

CASE REPORT
7.Development of Necrotizing Fasciitis Following Varicella In Two Sisters
İrfan Özyazgan, Fatih Dağdelen, Halit Baykan
Pages 39 - 43
Sekonder bakteriyel enfeksiyonlar su çiçeğinin en sık görülen komplikasyonlarıdır ve su çiçeğinde görülebilen nötropeni, bu olaya yatkınlık sağlar. Son zamanlarda, nekrotizan fassiitisi de içeren, invaziv streptokok enfeksiyonları ile komplike olmuş primer su çiçeği olguları artmaktadır. Bu yazıda, iki kız kardeşte es zamanlı ve benzer lokalizasyonlu olması nedeni ile literatürde yegane olan, su çiçeğine sekonder gelişmiş nekrotizan fassiitis olguları sunulmaktadır. Olgular hızlı cerrahi girişim ve medikal tedavi ile düzelmişler ve estetik olarak kabul edilebilir sonuçlar elde edilmiştir.
Secondary bacterial infections are the most frequent complications of varicella; neutropenia, which can be encountered in varicella, predisposes patients to such infections. Recently, an increasing number of reports of primary varicella complicated by invasive streptococcal infection, including necrotizing fasciitis, have been cited in literature. This report presents a unique case in the literature in which two sisters simultaneously developed necrotizing fasciitis at the same localization secondary to a varicella infection. The cases were salvaged via prompt surgical intervention and medical therapy, and acceptable aesthetic results were obtained.

8.Macrodactyly: Radiologic Findings of A Rare Anomaly
Selcen Orhan, Murat Baykara, Mustafa Öztürk, İrfan Özyazgan
Pages 44 - 47
Makrodaktili veya megalodaktili el ya da ayağın bir veya birkaç parmağının büyümesi ile izlenen nadir bir konjenital anomalidir. Otuz dokuz yaşında kadın olguda sağ el birinci ve ikinci parmağı etkileyen aynı tarafta lokal plantar yumuşak doku artışı oluşturan makrodaktili görünümü vardı. Etkilenen falankslarda anormal şekil ve dejeneratif artiküler değişiklikler saptandı. Bu yazıda makrodaktilinin klinik, patolojik ve radyolojik bulguları literatür eşliğinde sunuldu.
Macrodactyly or megalodactyly is a rare congenital anomaly of the extremities, with enlargement of one or several digits of the hands or feet. We report on a 39-year-old woman with unilateral macrodactyly of the first and second fingers, a local plantar soft tissue lump, an abnormally shaped phalanges, and degenerative articular changes in radiographs of the affected fingers of the right hand. The clinical, pathologic and radiologic findings are discussed and a review of the literature is provided.

LookUs & Online Makale