ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
The Effects of Antiglaucomatous Topical Medications on Retinal Ganglion Cell Apoptosis [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2009; 31(4): 310-317

The Effects of Antiglaucomatous Topical Medications on Retinal Ganglion Cell Apoptosis

Ayşe Öner1, Emel Alan2, Ertuğrul Mirza1, Hatice Ulusal1, Koray Gümüş1, Narin Liman2, Sarper Karaküçük1, Metin Müjdeci1, Yudum Yüce1
1Department of Ophthalmology, Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri, Turkey
2Department of Histology and Embryology, Faculty of Veterinary Medicine, Erciyes University, Kayseri - Turkey

Purpose: It was aimed to determine the effects of topically applied latanoprost, brimonidine, dorzolamide and betoxolol on ganglion cell apoptosis in an experimental rat model.
Material and Methods: Intraocular pressure (IOP) was increased by episcleral vein cauterization in 36 Wistar male albino rats. Rats were divided into 5 sub-groups as follows: Group 1 received no medication (n=6), group 2 received latanoprost treatment once daily (n=8), group 3 received brimonidine treatment twice daily (n=6), group 4 receieved dorzolamide treatment 3 times daily (n=9), and group 5 received betoxolol treatment twice daily (n=7). IOP was recorded before and immediately after the cauterization, on the 1st, 2nd, 3rd and 4th weeks. All eyes were enucleated after four weeks after medication. Apoptosis was determined using the TUNNEL method.
Results: IOP was observed as increased after cauterization. The eyes were found to have higher rate of apoptosis in group-1. There was not a statistically significant difference among the groups in terms of rate of apoptosis.
Conclusion: In an experimental rat model of glaucoma, latanoprost, brimonidine, dorzolamide and betoxolol was found as equally effective in reducing IOP and these agents similarly lowered the rate of ganglion cell apoptosis when compared to group 1.

Keywords: Apoptosis; Experimental animal rat models; Glaucoma

Topikal Antiglokomatöz Ajanların Gangliyon Hücre Apoptozuna Etkileri

Ayşe Öner1, Emel Alan2, Ertuğrul Mirza1, Hatice Ulusal1, Koray Gümüş1, Narin Liman2, Sarper Karaküçük1, Metin Müjdeci1, Yudum Yüce1
1Department of Ophthalmology, Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri, Turkey
2Department of Histology and Embryology, Faculty of Veterinary Medicine, Erciyes University, Kayseri - Turkey

Amaç: Bu çalışmada ratlarda deneysel olarak oluşturulan glokomda antiglokomatöz ilaçların retina gangliyon hücre ölümü üzerine etkileri araştırılmıştır.
Gereç ve Yöntemler: Üç episkleral veni oftalmik koterle yakılarak göziçi basınçları yükseltilen 36 adet Wistar albino erkek rat çalışmaya alındı ve beş grup oluşturuldu. Tüm ratlara koterizasyon uygulandıktan sonra 1nci gruptakilere (n=6) ilaç tedavisi verilmedi; ikinci grup ratlara (n=8) latanoprost 3. grup ratlara (n=6) brimonidine, 4ncü gruptakilere (n=9) dorzolamid ve 5. gruptakilere (n=7) betaxolol uygulandı. Operasyondan hemen önce ve sonra, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü haftada ölçülen göz içi basınçları kaydedildi. Dördüncü hafta sonunda ratların gözleri enüklee edildi. TUNEL işaretleme tekniği ile pozitif boyanan hücreler sayılarak sonuçlar istatitiksel olarak değerlendirildi.
Bulgular: Dördüncü hafta ölçümlerinde, latanoprost uygulanan ratlarda göziçi basıncı, kontrol gurubuna göre anlamlı derecede düşük bulundu (p<0.05; Mann WhitneyU testi). Tüm tedavi gruplarındaki apoptotik hücre sayıları, tedavi almayan-kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşüktü (p<0.05, Mann-Whitney U testi). Tedavi grupları birbirleriyle kıyaslandıklarında, apoptotik hücre sayıları açısından bir farklılık görülmedi.
Sonuç: Deneysel rat modelinde topikal olarak uygulanan latanoprost, brimonidin, dorzolamid ve betaxolol, apoptozu önlemede eşit derecede etkili bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Apopitoz; Deneysel Hayvan Modeli; Glokom

Ayşe Öner, Emel Alan, Ertuğrul Mirza, Hatice Ulusal, Koray Gümüş, Narin Liman, Sarper Karaküçük, Metin Müjdeci, Yudum Yüce. The Effects of Antiglaucomatous Topical Medications on Retinal Ganglion Cell Apoptosis. Erciyes Med J. 2009; 31(4): 310-317

Corresponding Author: Sarper Karaküçük
LookUs & Online Makale