ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Immunohistochemical Cathepsin-D Expression In Breast Carcinoma Correlation With Prognostic Factors And Survival [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2004; 26(4): 178-185

Immunohistochemical Cathepsin-D Expression In Breast Carcinoma Correlation With Prognostic Factors And Survival

Özlem Canöz1, Serdar Soyuer2, Hülya Akgün1, Kemal Deniz1, Metin Özkan3, Can Küçük4, Figen Öztürk1
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi, Kayseri
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji, Kayseri
4Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi, Kayseri

Purpose: Breast cancer is an increasingly important cause of illness and death among women. In recent years, several prognostic determinents of breast cancer have been identified, including Cathepsin-D (CD).

Material and methods: CD protein expression was analysed immunohistochemically in tumor specimens of 64 breast cancer patients.

Results: CD expression was determined in 68.7% of the cases, and immunoreaction was strong in 45.3% of the cases. There was a significant correlation between stage (p=0.01) and c-erbB-2 immunorectivity (p=0.017). After a median follow up of 33 months, CD positivity showed significant correlation with disease free survival (p=0.011) but not with overall survival.

Conclusions: CD expression is related to recurrence and metastatic potential of breast cancer. In addition, CD expression may be acquired in the preinvasive stage of the carcinoma, since there was CD immunoreactivity in adjacent in-situ ductal carcinoma areas of strongly immunoreactive invasive carcinomas.

Keywords: Breast, neoplazm, Cathepsin D, Immunohistochemistry, Prognosis

Meme Kanserinde İmmünohistokimyasal Olarak Cathepsin-D Ekspresyonu: Diğer Prognostik Faktörlerle ve Sağkalımla İlişkisi

Özlem Canöz1, Serdar Soyuer2, Hülya Akgün1, Kemal Deniz1, Metin Özkan3, Can Küçük4, Figen Öztürk1
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi, Kayseri
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji, Kayseri
4Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi, Kayseri

Amaç: Meme kanseri kadın popülasyonda önemi günden güne artan hastalık ve ölüm nedenidir. Son yıllarda Cathepsin-D (CD) gibi çeşitli prognostik belirleyiciler önem kazanmıştır.

Gereç ve yöntem: CD protein immunreaktivitesi 64 meme kanserli hastada immünohistokimyasal olarak belirlendi.

Bulgular: CD ekspresyonu vakaların %68.7'sinde izlendi, %45.3'ünde ise immünreaksiyon şiddetli idi. CD ekspresyonu ile tümör evresi (p=0.01) ve c-erbB-2 immünreaktivitesi (p=0.017) arasında anlamlı ilişki elde edildi. Ortalama 33 ay izlem sonrası CD ekspresyonu ile hastalıksız sağ kalım arasında anlamlı ilişki elde edildi (p= 0.011). Genel sağ kalım süresi ile CD ekspresyonu anlamlı bir ilişki göstermedi.

Sonuç: CD ekspresyonunun nüks ve metastatik potansiyel ile yakından ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca kuvvetli immünreaksiyon gösteren tümörlerin komşu insitu duktal karsinom sahalarında da immünreaksiyon olması, meme karsinomlarında CD ekspresyonunun preinvaziv dönemde kazanılmış olabileceğini desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Cathepsin D, İmmünhistokimya, Meme karsinomu, Prognoz

Özlem Canöz, Serdar Soyuer, Hülya Akgün, Kemal Deniz, Metin Özkan, Can Küçük, Figen Öztürk. Immunohistochemical Cathepsin-D Expression In Breast Carcinoma Correlation With Prognostic Factors And Survival. Erciyes Med J. 2004; 26(4): 178-185

Corresponding Author: Özlem Canöz
LookUs & Online Makale