ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Smoking Frequency of The Women In Two Training And Research Health Regions In Elazıg City Centre [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2004; 26(4): 158-164

Smoking Frequency of The Women In Two Training And Research Health Regions In Elazıg City Centre

Canan Gülbayrak, Yasemin Açık, Süleyman Erhan Deveci, Ayşe Ferdane Oğuzöncül
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı, Elazığ

Purpose: Smoking is one of the preventable death causes in females. In developing countries, the smoking frequency of females is increasing day by day. This study, carried out in two Training and Research Health regions in Elazıg city centre, was aimed to determine the smoking frequency of the women living there.

Material and Methods: A total of 264 people determined with a confidence interval of 95% and living in the Training and Research Health Department region in January 2003 constituted the study population of this study. The women selected from the Health Department records with Randomised Numbers Scale were applied a questionnaire form composed of multiple-choice questions.

Results: The smoking rate of the women who participated in the research was 26.5% and the mean age of beginning smoking was 20.0±4.8 years. The mean cigarette numbers consumed by the women 10.6±6.8 a day. Thirtyfive point seven percent consumed 6-10 cigarettes a day. While the highest smoking rate was in the group aged 25 years and under (33.1%), it reduced as age increased. Fiftyfour point eight percent of working women and 22.7% of housewives still smoke (p=0.001). It was determined that as the level of education increases, the smoking rate also increases (p=0.0001).

Conclusion: In this study, the proportion of women's cigarette smoking is high. This proportion becomes at a higher young age, high education level and women working in an income providing job.

Keywords: Smoking, Women

Elazığ İl Merkezinde İki Eğitim Araştırma Sağlık Ocağı Bölgesinde Kadınların Sigara İçme Sıklığı

Canan Gülbayrak, Yasemin Açık, Süleyman Erhan Deveci, Ayşe Ferdane Oğuzöncül
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı, Elazığ

Amaç: Sigara içimi, kadınlardaki önlenebilir ölüm nedenlerinden biridir. Gelişmekte olan ülkelerde, kadınların sigara içme oranları her geçen gün artmaktadır Bu çalışma, Elazığ il merkezinde iki eğitimaraştırma sağlık ocağı bölgesindeki kadınların sigara içme sıklığını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Eğitim-araştırma sağlık ocakları bölgesindeki Ocak 2003 tarihindeki kadın nüfus araştırmanın evrenini; %95 güven aralığında belirlenen 264 kişi örneklemini oluşturmuştur. Ev Halkı Tespit Fişi kayıtlarından rastgele sayılar cetvelinden yararlanarak seçilen kadınlara, araştırmacılar tarafından, çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir anket formu uygulanmıştır.

Bulgular: Araştırma kapsamına alınan kadınların halen sigara içme oranı yıldır. Günlük sigara tüketim ortalaması 10.6±6.8 adettir. Kadınların %35.7'si günde 6-10 adet sigara tüketmektedir. En yüksek sigara içme oranı 25 yaş ve altında (%33.1) iken, yaşın artması ile oranın düştüğü belirlenmiştir. Çalışan kadınların % 54.8'i, ev hanımlarının %22.7'si halen sigara içmektedir (p: 0.001). Eğitim düzeyinin yükselmesi ile sigara içme oranlarında artma tespit edilmiştir (p: 0.0001).

Sonuç: Bu çalışmada, kadınların sigara içme oranları yüksektir ve genç yaş, yüksek eğitim düzeyi, gelir getiren bir iste çalışma sigara içimini arttırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kadınlar, Sigara

Canan Gülbayrak, Yasemin Açık, Süleyman Erhan Deveci, Ayşe Ferdane Oğuzöncül. Smoking Frequency of The Women In Two Training And Research Health Regions In Elazıg City Centre. Erciyes Med J. 2004; 26(4): 158-164

Corresponding Author: Canan Gülbayrak
LookUs & Online Makale