ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal The Protective Effect of Vitamin C on Azoxymethane-induced Oxidative Stress in Colon of Mice [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2009; 31(4): 305-309

The Protective Effect of Vitamin C on Azoxymethane-induced Oxidative Stress in Colon of Mice

Abuzer Dirican1, Aysun Bay Karabulut2, Cengiz Ara1, Dincer Özgör1, Hilmi Yaman3, Latif Kahraman1
1Department of Surgery Faculty of Medicine, Inonu University, Malatya - Turkey
2Department of Biochemistry Faculty of Medicine, Inonu University, Malatya - Turkey
3Department of Food Hygiene Veterinary Faculty, Kafkas University, Kars/Turkey

Purpose: The Azoxymethane model for colon carcinogenesis is often used to study on the initiation and promotion stages of colon carcinogenesis in mice. Our aim in this study was to evaluate the effects of vitamin C on levels of oxidative stress parameters in azoxymethane induced colonic oxidative stress in mice.
Material and Methods: In this purpose thirty Swiss albino mice (weighing 31.49±3.1 g), aging 12 weeks were randomly divided into three groups of ten each. Animals of group I and II were treated with weekly doses of subcutaneous 5 mg/kg azoxymethane for 7 weeks, whereas, the mice in group II were further treated with 500 mg/kg vitamin C administered intraperitoneally during the same period. Group III served as the control group.
Results: In the vitamin C treated mice, levels of MDA and NO were significantly lower than those of azoxymethane only group (p=0.031, p<0.001). The levels of GSH in the vitamin C treated mice were significantly higher than that of azoxymethane only group (p=0.004).
Conclusion: The present study demonstrates that intraperitoneal administration of vitamin C reduces azoxymethane induced oxidative stress in colon of mice.

Keywords: Ascorbic acid; Azoxymethane; Colon; Mice; Oxidative stress.

Vitamin C'nin Farelerin Kalın Barsağında Azoxymethane ile Oluşturulan Oksidatif Stres Üzerindeki Koruyucu Etkisi

Abuzer Dirican1, Aysun Bay Karabulut2, Cengiz Ara1, Dincer Özgör1, Hilmi Yaman3, Latif Kahraman1
1Department of Surgery Faculty of Medicine, Inonu University, Malatya - Turkey
2Department of Biochemistry Faculty of Medicine, Inonu University, Malatya - Turkey
3Department of Food Hygiene Veterinary Faculty, Kafkas University, Kars/Turkey

Amaç: Farelerde kolon karsinogenezisinin oluşumu ve gelişiminin izlenmesinde azoksimetanla oluşturulan kolon karsinogenezisi modeli kullanılmıştır. Bu çalışmadaki amacımız vitamin C'nin fare kalın barsağında azoxymethane ile oluşturulan oksidatif strese karşı antioksidan aktivitesini araştırmaktır.
Gereç ve Yöntemler: Bu sebeple 12 haftalık 31.49±3.1 g ağırlığında 30 adet Swiss Albino fare onarlı üç gruba ayrıldı. Birinci ve ikinci gruptaki farelere 7 hafta boyunca haftada bir defa subkütanöz 5 mg/kg azoxymethane verildi. Aynı zaman peryodunda ikinci gruptaki farelere 500 mg/kg vitamin-C intraperitoneal uygulandı. Üçüncü gruptaki farelere kontrol grubu olarak herhangi birşey verilmedi.
Bulgular: Vitamin C verilen grupta MDA ve NO seviyesi sadece azoxymethane verilen gruba göre anlamlı derecede daha düşük idi (p=0.031, p<0.001). Vitamin C verilen grupta GSH seviyesi sadece azoksimetan verilen gruba göre anlamlı derecede daha yüksek idi (p=0.004).
Sonuç: Bu çalışma; farelerde intraperitonel verilen vitamin C'nin azoxymethane ile oluşturulan oksidatif stresi azaltığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Askorbik Asit; Azoksimetan; Kolon; Fare; Oksidatif stress

Abuzer Dirican, Aysun Bay Karabulut, Cengiz Ara, Dincer Özgör, Hilmi Yaman, Latif Kahraman. The Protective Effect of Vitamin C on Azoxymethane-induced Oxidative Stress in Colon of Mice. Erciyes Med J. 2009; 31(4): 305-309

Corresponding Author: Aysun Bay Karabulut
LookUs & Online Makale