ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal Endothelial Ion Channels and Their Functions [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2004; 26(4): 186-193

Endothelial Ion Channels and Their Functions

Mustafa Emre1, Işıl Öcal1, Mustafa Şan2
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik, Adana
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji, Adana

Endothelium produces endothelium-drived relaxing factor (EDRF), now widely accepted to be nitric oxide (NO), prostacyclin (PGI2), endothelium-derived hyperpolarizing factor (EDHF), endothelin, ATP and molecules involved in cell proliferation. Endothelial cells (ECs) are classed as nonexcitable cells because they do not generate action potential. Ionic channels in vascular endothelium play significant roles, controlling resting potential, signal transduction and stimulus-secretion coupling. In a general sense, in both smooth muscle cells and ECs, the activities of ion channels are present and the resultant membrane potential of these cell determine the blood flow. Channel currents in ECs are influenced by released vasoactive factors, mechanical forces such as blood flow and pressure, and metabolic conditions. To date, most electrophysiological data have been obtained from large vessel ECs, often in culture. Resting potential in culture isolated ECs recorded with microelectrodes are –40 to –60 mV. The surface area of ECs is between 1000- 2000 µm2, membrane capacity (Cm) 1 µF/cm2 and cell capacity (10-50 pF).

Keywords: Endothelium, Ion channels

Endoteldeki İyon Kanalları ve İşlevleri

Mustafa Emre1, Işıl Öcal1, Mustafa Şan2
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik, Adana
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji, Adana

Endotel, yaygın bir şekilde, endotel kaynaklı gevşetici faktör (EDRF) olarakda bilinen nitrik oksit (NO), prostasiklin (PGİ2), endotel kaynaklı hiperpolarizan faktör (EDHF), endotelin, ATP ve hücre proliferasyonu ile ilgili molekülleri üretir. Endotel hücreleri (ECs) aksiyon potansiyeli oluşturamadıkları için, uyarılamayan hücreler olarak sınıflandırılmışlardır. Damar endotelinde iyon kanalları; endotel ve düz kas hücrelerinin istirahat zar potansiyelinde, sinyal iletiminde ve uyarı-sekresyon eşleşmesinin kontrol edilmesinde önemli roller oynamaktadırlar. Genel anlamda, hem düz kas hücreleri hem de endotel hücrelerinin kanal aktiviteleri ve bunun sonucu olarak da membran potansiyeli, kan akımını belirler. Endoteldeki kanal akımlar; vazoaktif faktörlerin salınımı, mekanik kuvvetler, kan akımı, basınç ve metabolik koşullardan etkilenir. Elektrofizyolojik bulguların çoğu, büyük damarlardan kültüre edilmis endotel hücrelerinden elde edilmiştir. İzole edilip kültüre edilmiş ECs hücrelerinde, mikroelektrotla kaydedilen istirahat zar potansiyelleri – 40 ile –60 mV arasındadır. Endotel hücresinin yüzey alanı 1000 ile 2000 µm2, hücre membran kapasitansı (Cm) 1 µF/cm2 ve hücre kapasitansı 10-50 Pf arasındadır.

Anahtar Kelimeler: Endotel, İyon kanalları

Mustafa Emre, Işıl Öcal, Mustafa Şan. Endothelial Ion Channels and Their Functions. Erciyes Med J. 2004; 26(4): 186-193

Corresponding Author: Mustafa Emre
LookUs & Online Makale