ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal The Effects of Sedative Agents Used In Intensive Care Unit On Haemodynaemia And Oxygen Transport [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2004; 26(4): 165-177

The Effects of Sedative Agents Used In Intensive Care Unit On Haemodynaemia And Oxygen Transport

Kenan Kaygusuz, Sinan Gürsoy, Nur Kunt, Haluk Kafalı
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon, Sivas

Purpose: Sedation is a part of the therapy which is applied in intensive care units. We investigated the effects of propofol, midazolam and remifentanil on haemodynaemia and oxygen transport

Material-Methods: Forty-five patients dependent on ventilators in the intensive care unit were included in our study and were separated randomly into 3 groups. Sedation levels were adjusted to 3 to 4 according to Ramsey sedation score, with the continual administration of an infusion of remifentanil 0.05 µg/kg/min (±0.01), propofol 35 µg/kg/min (±7) and midazolam 1 µg/kg/min (±0.2). Following the ECG and intraarterial monitoring, a pulmonary artery catheter was inserted. CVP, PAP, PCWP, CO, SvO2, PaO2, SaO2 and Hb levels were measured, and CI, SVR, PVR, DO2, VO2 and O2ER were calculated by the thermodilution method(1st measurement). When the doses reached expected sedation levels, measurements were repeated (2nd measurement).

Results: It was found that following sedation, MAP, HR, PAP, DO2 and VO2 parameters decreased in all 3 groups compared to the control values (p<0.05). However, there were no significant differences among the groups (p>0.05). CO and CI values were significantly decreased in the remifentanil and propofol groups compared to control values (p<0.05), but in the midazolam Group, it was not significant (p>0.05).

Conclusion: The heamodynamic effects of remifentanil, propofol and midazolam are not different when used in intensive care unit for sedation.

Keywords: Intensive care, Oxygen consumptions, Phenomena, hemodynamic, Sedative

Yoğun Bakımda Kullanılan Sedatif Ajanların Hemodinami ve Oksijen Transportu Üzerine Etkileri

Kenan Kaygusuz, Sinan Gürsoy, Nur Kunt, Haluk Kafalı
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon, Sivas

Amaç: Sedasyon yoğun bakım ünitelerinde uygulanan tedavinin bir parçasıdır. Çalışmamızda bu amaçla yaygın olarak kullanılan propofol, midazolam ve remifentanilin hemodinami ve oksijen transportu üzerine etkileri araştırıldı.

Materyal-Metod: Çalışma, yoğun bakım ünitesinde yatan ve ventilatör tedavisi gören 45 olgu üzerinde yapıldı. Olgular rastgele 3 gruba ayrıldı. Sedasyon düzeyi Ramsey sedasyon skorlama sistemine göre 3- 4 olacak şekilde remifentanil 0.05 µg/kg/dk (±0.01), propofol 35 µg/kg/dk (±7) ve midazolam 1 µg/kg/dk (±0.2) infüzyonu uygulandı. EKG ve intraarteriyel monitörizasyonu takiben pulmoner arter kateteri yerleştirildi. SVB, PAB, PCWP, CO, SvO2, PaO2, SaO2 ve Hb değerleri ölçülerek, termodilüsyon yöntemi ile CI, SVR, PVR, DO2, VO2, O2ER değerleri hesaplandı (I. ölçüm). İstenilen sedasyon düzeyine ulaşıldığında ölçümler tekrarlandı (II. ölçüm).

Bulgular: Her üç grupta da kontrol değerlerine göre sedasyon sonrası OAB, KH, PAB, DO2 ve VO2 değerlerinde düşüş saptandı (p<0.05). Ancak bu düşüş gruplar arasında farklılık göstermedi (p>0.05). Remifentanil ve Propofol grubunda CO ve CI değerlerinde ki düşüş kontrol değerlerine göre önemli iken (p<0.05), Midazolam grubunda önemli değildi (p>0.05).

Sonuç: Yoğun bakım hastalarında sedasyon amacıyla kullanılan remifentanil, propofol ve midazolam hemodinamiye etki açısından birbirinden farklı değildir.

Anahtar Kelimeler: Hemodinami, Oksijen tüketimi, Sedatifler, Yoğun bakım

Kenan Kaygusuz, Sinan Gürsoy, Nur Kunt, Haluk Kafalı. The Effects of Sedative Agents Used In Intensive Care Unit On Haemodynaemia And Oxygen Transport. Erciyes Med J. 2004; 26(4): 165-177

Corresponding Author: Kenan Kaygusuz
LookUs & Online Makale